De HAN University of Applied Sciences 

De HAN University of Applied Sciences is een hogeschool in Arnhem en Nijmegen en bestaat uit 14 academies met opleidingen, onderzoek en advies. Daarnaast is er een Centrale staf, die beleid maakt en adviseert. De Services bundelen alle ondersteunende diensten aan HAN-medewerkers en studenten. De hogeschool biedt meer dan zestig verschillende opleidingen aan op HBO-niveau, zowel bachelors als masters. De hogeschool telt circa 4.000 medewerkers en 35.000 studenten.

Contactonderwijs vormt de kern van het onderwijs van de HAN. De hogeschool wil mensen laten groeien als professional en als persoon. Daarnaast wil de HAN studenten een springplank bieden voor een betekenisvolle toekomst. De opleidingen leiden mensen op tot zelfbewuste mensen, die in hun kracht staan, over grenzen heen kijken en in staat zijn de beroepspraktijk te innoveren. 

Opdracht

CRM coaching

Project focus

CRM implementatie, CRM coaching, CRM projectmanagement, Customer Journey, CRM architectuur, 360 graden klantbeeld

De vraag van HAN

De HAN maakt al jaren gebruik van Dynamics CRM als centraal CRMsysteem.Dit CRM-systeem kan het proces van de instroom, stageverwerving en uitstroomvan studenten optimaal ondersteunen.Ook helpt het systeem goed bij het ondersteunen vanrelatiebeheerrichtingpartners, het werven vanstudenten voor deeltijdopleidingen en open opleidingenen het werven van bedrijven voor maatwerkopleidingstrajecten.De implementatie van het CRMsysteem voor de huidige veertien academies is opgezet als een gefaseerd traject.CRM excellence heeft haar ondersteuninin eerdere jaren gestart met het opstellen van het visiedocument en het uitvoeren van een Europese aanbesteding voor het selecteren van een implementatiepartner. Nde afronding van de eerste fase van het implementatietraject is CRMexcellence opnieuw benaderd om de verdere implementatie en uitrol van CRM voorde HANte begeleiden. 

HAN CRM university logo
HAN indoor

Onze aanpak

Voor de uitrol is een projectorganisatie ingericht. Deze organisatie bestond uit verschillende partijen: de programmaraad als opdrachtgever, verschillende businessen productownerseen projectteam samengesteld uit functioneel en technisch beheerders van de HAN en consultants vanBroadHorizon, de implementatiepartner van de HAN. Samen met de projectleiderheeft CRM excellence een projectplan met fasering uitgewerkt.Vervolgens zijnde implementatiesvolgens deze faseringuitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de scrum methodiek.CRM excellence heeftdeelgenomen aan en als adviseur opgetreden tijdensde verschillende meetings, die bij de scrummethodiek horen. De inbreng van CRM excellence is tijdens deze meetings vooral gericht geweest op het adviseren bij inrichtingskeuzes van de CRM applicatie en deze in lijn houden met het visiedocument éde werkprocessen van de HAN 

Het resultaat

Het resultaat van deze aanpakde HAN is goed op weg om CRM voor de gehele organisatie in te zetten als ondersteunende tool.Zoverloopt de werving van studenten voor deeltijdopleidingen en het opvolgproces daarvan via CRM, zijn de stageprocessenvoor alle academiesdoorCRM ondersteunden verloopt het werven van cursisten en bedrijven voor maatwerkopleidingengeheel via CRM. Door verschillende integraties en koppelingen mogelijk te makenzoals de koppeling met het studenteninformatiesysteem en de website, worden werkprocessen nog beter ondersteund. 

“De HAN Visie op Integraal Relatiebeheer, die CRM Excellence met input van stakeholders heeft helpen opstellen, vormde een belangrijke leidraad bij de implementatie van CRM. De ruime ervaring op het gebied van marketing en CRM implementaties was van grote waarde bij het maken van keuzes voor systeem- en procesinrichting.”

Irma de Vriesprojectmanager HAN CRM - HAN University of Applied Sciences

Wilt u ook uw project uitbesteden?

Neem contact op