Fontys

CRM excellence heeft verschillende marketing processen omtrent studentenmarketing en in-company trainingen geïmplementeerd in een centraal relatiesysteem en de diverse opleidingen hier stapsgewijs op aangesloten. Het centrale relatiesysteem heeft de efficiency en de klantgerichtheid voor deze complexe organisatie met zo vele instituten sterk verbeterd.

Fontys Hogescholen biedt ruim 200 voltijd-, deeltijd en duale opleidingen aan op hbo/bachelor niveau. Tevens verzorgt Fontys Hogescholen postbachelor- en masteropleidingen, cursussen, onderzoek en consultancy voor bedrijven en instellingen. De opleidingen en diensten worden verzorgd door 36 hogescholen (met eigen directies). De leiding van Fontys Hogescholen berust bij de Raad van Bestuur, die ondersteund wordt door een Bestuurstaf.

Opdracht

Hoe CRM excellence voor Fontys Hogescholen het gekozen CRM systeem heeft geïmplementeerd en over de verschillende opleidingen een centraal klantbeeld heeft gerealiseerd.

Project focus

CRM implementatie, CRM processen, CRM Blauwdruk, CRM technische implementatie, CRM gebruikersadoptie, 360 graden klantbeeld

De vraag van Fontys Hogeschool

Overal binnen Fontys Hogescholen onderhouden mensen contacten met externe relaties. Altijd zijn dat personen, vaak als vertegenwoordiger van een bedrijf, school of instelling, maar ook als individuele klant, geïnteresseerd in een van de vele opleidingen of cursussen die wij aanbieden.
In een omgeving waar de concurrentie toeneemt en aandacht voor de klant steeds belangrijker wordt groeit ook de behoefte aan klantzorg. Met daarachter een goed georganiseerd relatiebeheer, waarbij inzicht in elkaar relaties onontbeerlijk is.

Het doel van het CRM project binnen Fontys Hogescholen was om een centrale database te realiseren waar onderstaande informatie kon worden gedeeld en beheerd:

• persoonsgegevens (potentials en alumni) bedrijven en hun contactpersonen
• contacten, acties en documenten in relatie tot de hierboven genoemde (contact)personen en bedrijven.

Fontys Hogescholen heeft CRM excellence® benaderd om de implementatie van het CRM systeem dat uit de selectieprocedure naar voren is gekomen te realiseren. Hierbij moesten de volgende processen worden ondersteund:

• Voorlichting, advies en verwijzing aan nieuwe studenten.
• Werving van studenten (studentenmarketing)
• Het werven van stage- en afstudeerplaatsen en het beheer van de daaruit voortkomende stages.
• Werving van cursisten.
• Marketing en verkoop van in-company trainingen en adviesdiensten.

Onze aanpak

Na de keuze voor de software is een projectgroep samengesteld. Het project Customer Relationship Management is geïnitieerd door het Facilitair Bedrijf. Vanuit deze afdeling waren de subafdelingen ICT Services, Marketing & Communicatie, Studentenvoorzieningen en Multmediaproducties betrokken bij de definitiefase van het project.

Er is gekozen voor een geleidelijke uitrol zowel qua functionaliteit als ook qua opleidingen die aangesloten worden. Hierin wordt zowel op het vlak van de implementatie als ook het beheer nauw samengewerkt. Afhankelijk van de situatie worden de resources van beide kanten ingezet.

Monica Sontrop, die vanuit de projectgroep en de dagelijkse praktijk nauw betrokken is bij de samenwerking met CRM excellence®, is blij met deze werkwijze: “Door de betrokken, flexibele en professionele houding kunnen we ons eigen team uitbreiden met specialisten op het gebied van CRM. Zo realiseren we een optimale allocatie van mensen wat het CRM project ten goede komt”.

Het resultaat

Een deel van de hogescholen kan nu gebruik maken van het CRM systeem. Ook dit jaar worden weer nieuwe opleidingen aangesloten, waardoor de waarde van de database verder wordt vergroot en de interne processen steeds beter lopen.
Sontrop: ”Binnen Fontys was er geen centraal relatiesysteem. Op diverse hogescholen werkte men met verschillende software, maar deze systemen waren niet met elkaar verbonden. Dit had zijn weerslag op de efficiency en de klantgerichtheid van de complexe organisatie. CRM Excellence heeft een uiterst positieve invloed gehad om dit te veranderen, zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn zij als CRM partner sterk”.

““Samen op weg naar persoonlijke aandacht voor onze klant”.
Dit motto weet CRM excellence uitstekend naar onze gezamenlijke CRM praktijk te vertalen”

Monica SontropFunctioneel beheerder CRM

Wilt u ook uw project uitbesteden?

Neem contact op